Điểm thưởng dành cho Thần Chiến

 1. 20
  Thưởng vào: 10/4/14

  Can't Get Enough of Your Stuff

  Your content has been liked 250 times.

 2. 40
  Thưởng vào: 14/9/13

  Siêu Post !!!

  Bạn có 1000 bài viết hoặc chủ đề .

 3. 20
  Thưởng vào: 27/4/13

  Addicted

  1,000 messages? Impressive!

 4. 15
  Thưởng vào: 23/2/13

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted 100 likes.

 5. 10
  Thưởng vào: 23/2/13

  I Like It a Lot

  Your messages have been liked 25 times.

 6. 2
  Thưởng vào: 23/2/13

  Somebody Likes You

  Somebody out there liked one of your messages. Keep posting like that for more!

 7. 10
  Thưởng vào: 23/2/13

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

 8. 5
  Thưởng vào: 23/2/13

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!

 9. 1
  Thưởng vào: 23/2/13

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.