Kiểu dữ liệu trong PHP

Trần Đăng Tùng

Thành viên tích cực
Moderator
6/8/13
197
39
28
#1
PHP hỗ trợ 8 kiểu dữ liệu chính:
 • Kiểu dữ liệu vô hướng:
  • Boolean
  • Integer
  • Float (Double)
  • String
 • Kiểu dữ liệu tổ hợp:
  • Array
  • Object
 • Kiểu dữ liệu đặc biệt:
  • Resource
  • NULL
Kiểu Boolean:
- Chứa 1 trong 2 giá trị TRUE hoặc FALSE.
- Những trường hợp sau sẽ là FALSE:
 • Số nguyên 0
 • Số thực 0.0
 • Chuỗi rỗng "", hoặc chuỗi "0"
 • Mảng rỗng (không chứa phần tử nào) Array()
 • Đối tượng không chứa phần tử nào (chỉ đúng với PHP4)
 • Giá trị NULL
- Còn lại sẽ là TRUE.

Kiểu Integer:
- Kiểu integer mang các giá trị số nguyên ..., -2, -1, 0, 1, 2, ...Trên hầu hết các hệ thống, kiểu số nguyên có kích thước 32 bit, mang giá trị từ -2147483647 cho đến 2147483648.
- Ví dụ:
PHP:
PHP:
<?php
$a = 1234;$b = -123;$c = 0123; //giá trị 123 ở hệ cơ số 8, tương đương với 83 ở hệ cơ số 10$d = 0x1F; //giá trị 1F ở hệ cơ số 16, tương đương với 31 ở hệ cơ số 10?>
Kiểu Float (Double):
Là kiểu số thực, có thể mang bất cứ giá trị số thực nào. Trên hầu hết các hệ thống, kiểu số thực có kích thước 64 bit.

Kiểu String (Kiểu chuỗi):
- Lưu giữ 1 chuỗi ký tự, mỗi ký tự có kích thước 1 byte. Nội dung string được đặt giữa 2 dấu nháy, nháy đơn (') hoặc nháy kép (").
- Nếu bạn muốn sử dụng dấu nháy đơn ở trong 1 chuỗi được bọc bởi dấu nháy đơn, hoặc sử dụng dấu nháy kép đặt giữa chuỗi được bọc bởi dấu nháy kép thì bạn để thêm ký tự \ (gọi là ký tự escape) ở phía trước.
Khi sử dụng dấu nháy đôi để bọc chuỗi, ngoài \', \" và \\, PHP có thể nhận dạng thêm một số chuỗi ký tự escape đặt biệc nữa:
 • \n: ký tự xuống hàng LF (ký tự có mã 10 trong bảng mã ASCII)
 • \r: ký tự về đầu dòng CR (ký tự có mã 13 trong bảng mã ASCII)
 • \t: ký tự tab (ký tự có mã 9 trong bảng mã ASCII)
 • \$: ký tự $
 • \ooo: (với o là 1 chữ số từ 0 đến 7) biểu thị 1 ký tự có mã ASCII ooo trong hệ cơ số 8.
Ví dụ:
\101 sẽ là ký tự 'A' (101 trong hệ cơ số 8 tương đương 65 trong hệ cơ số 10, ký tự ASCII có mã 65 chính là ký tự 'A').
\xhh: (với h là 1 chữ số từ 0 đến 9 hoặc 1 chữ cái từ A tời F) biểu thị 1 ký tự có mã ASCII hh trong hệ cơ số 16.
Ví dụ:
\0x41 sẽ là ký tự 'A' (41 trong hệ cơ số 16 chính là 65 trong hệ cơ số 10).
Ngoài ra, nếu bạn để 1 biến vào giữa 1 chuỗi được bọc với dấu nháy kép, giá trị của biến sẽ được thay thế vào trong chuỗi.

Kiểu Array:
- Array là một mảng gòm nhiều phần tử. Array được tạo qua lệnh Array. Ví dụ:
- Mảng còn có thể được tạo thành bởi các cặp (khoá, giá trị).

Kiểu Object: Lưu giữ 1 bản thể (instance) của 1 lớp (class). Ta sẽ tìm kiểu kỹ thêm về kiểu object trong phần Lập trình hướng đối tượng với PHP.

Kiểu Resource: Được sử dụng bởi các hàm đặt biệc của PHP (ví dụ hàm mysql_connect sẽ trả về kiểu resource). Ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về kiểu resource trong các bài viết khác.

Kiểu NULL: Đây là 1 giá trị đặt biệc, báo cho PHP biết rằng 1 biến nào đó chưa/không mang giá trị nào cả.
 

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
2,279
Bài viết
3,341
Thành viên
2,406
Thành viên mới nhất
hangitc